INTERNETO SVETAINĖS NAUDOTOJŲ PRIVATUMO POLITIKA

UAB KLINIKA „AGATAS“ (toliau – Klinika, Mes, duomenų valdytojas) yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų, pacientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Šioje privatumo politikoje paaiškiname, kaip Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos renkame iš Jūsų, kai apsilankote Mūsų interneto svetainėje https://clinicagatas.com/ (toliau – svetainė), bendraujate su Klinika socialiniuose tinkluose ar kitu būdu ar tiesiog stebite Klinikos veiklą socialiniuose tinkluose. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti Mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

Klinikos svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines. Ši privatumo politika taikoma tik Klinikos interneto svetainei, todėl, jei spustelėsite nuorodą į kitą svetainę, turėtumėte susipažinti su jos privatumo politika.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau –BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI:

Pavadinimas: UAB KLINIKA „AGATAS“

Juridinio asmens kodas: 304859884

Registracijos adresas: Bivylių g. 13, Kaunas, LT-47271

Tel. +370 (602) 26118

El. paštas: [email protected]

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją per Klinikos svetainę turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS Į DUOMENŲ APSAUGĄ

Mes norėtume įsitikinti, kad žinote apie visas savo teises, susijusias su duomenų apsauga. BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs turite šias teises:

Teisė žinoti – turite teisę būti informuotu apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei teisė susipažinti – prašyti Klinikos pateikti Jums Jūsų asmens duomenų kopijas.

Teisė į ištaisymą – turite teisę prašyti, kad Klinika ištaisytų bet kokią, Jūsų manymu, netikslią informaciją. Taip pat turite teisę prašyti Klinikos papildyti informaciją, kuri, Jūsų manymu, yra neišsami.

Teisė ištrinti duomenis – turite teisę reikalauti, kad Klinika tam tikromis sąlygomis ištrintų Jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą – tam tikromis sąlygomis turite teisę prašyti, kad Klinika apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu – tam tikromis sąlygomis turite teisę nesutikti, kad Klinika tvarkytų Jūsų asmens duomenis.

Teisė į duomenų perkėlimą – turite teisę prašyti, kad Klinikai pateiktus Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Klinika perduotų kitai organizacijai arba tiesiogiai Jums.

Atsakymą į Jūsų prašymą dėl teisių įgyvendinimo pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei dėl kokių nors priežasčių Jūsų prašymo įgyvendinti negalėsime, pateiksime motyvuotą ir pagrįstą atsakymą.

Jei pateikiate užklausą, atsakymą Jums turime pateikti per mėnesį. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, susisiekite su Mumis el. paštu [email protected]

Skambinkite Mums telefonu: +370 (602) 26118

Arba rašykite Mums adresu: Bivylių g. 13, Kaunas, LT-47271

Jei Mums nepavyks išspręsti klausimo bendradarbiaujant ar jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų Jūsų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/lt/ ).

Informacija apie Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymą teikiama nemokamai ir tik tada, kai mes galėsime Jus identifikuoti, t. y. būti tikri, kad bendraujame būtent su Jumis. Tačiau tam tikrais atvejais (kai Duomenų subjektas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis, nepagrįstai pakartotinai teikia prašymus pateikti informaciją, išrašus, dokumentus), toks informacijos ir duomenų teikimas Duomenų subjektui gali būti apmokestintas sutinkamai su teisės aktų reikalavimais arba galime atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį prašymą.

KAIP RENKAME, NAUDOJAME BEI SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Didžiąją dalį asmens duomenų Klinikai pateikiate Jūs tiesiogiai. Duomenis renkame ir tvarkome, kai Jūs:

 • registruojatės internetu vizitui ar pirminei konsultacijai pas Klinikos gydytojus, arba užsisakote bet kurį Klinikos produktą ar paslaugą;
 • savanoriškai susisiekiate su Klinika užpildydami interneto svetainėje esančią formą arba pateikdami atsiliepimus ar užklausas el. paštu ar kitais komunikacijos kanalais;
 • naudojate arba peržiūrite Klinikos interneto svetainę ar stebite Klinikos socialinius tinklus;

Klinika renka Jūsų duomenis, kad galėtume:

 • Užregistruoti Jus pas gydytoją vizitui / konsultacijai;
 • Paraiškų ar kitokių užklausų administravimo tikslais, ar siekdami išspręsti bet kokias problemas, kurioms reikalingi Jūsų duomenys, kai Jūs kreipiatės į Kliniką;
 • Interneto svetainės administravimo ir tobulinimo tikslais;
 • Klinikos žinomumo skatinimo tikslais;

Detaliau:

Tikslas: registracijos pas gydytoją vizitui /konsultacijai užpildant registracijos formą svetainėje

DUOMENŲ KATEGORIJOS

Duomenų subjekto kontaktiniai duomenys

vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, miestas, kuriame pageidauja gauti paslaugą

Kreipimosi turinys

laisva forma žinutėje pateikiama informacija apie vizito tikslą ar kita asmeninė informacija

DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

Asmens duomenys tvarkomi laisvanoriško ir aktyviai išreikšto sutikimo metu, kai užpildote duomenis registracijos formoje Klinikos interneto svetainėje ir paspaudžiate nuorodą „registruotis“.

Turite teisę nepatirdami jokių neigiamų pasekmių nesutikti, t. y nepildyti registracijos formos Klinikos svetainėje, ir užsiregistruoti vizitui pas gydytoją pasinaudojant kitomis alternatyvomis, pvz. tiesiai Klinikos registratūroje arba skambinant telefonu Klinikos interneto svetainėje nurodytais kontaktais, arba svetainėje www.manodaktaras.lt

DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Duomenys Klinikos interneto svetainėje užpildžius registracijos formą nėra saugomi. Informacija iš registracijos formos pateikiama tiesiai į Klinikos el. paštą administracijos darbuotojui.

 

Tikslas: atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą ar siekiant išspręsti bet kokias problemas, kurioms reikalingi Jūsų duomenys, kai Jūs kreipiatės į Kliniką

DUOMENŲ KATEGORIJOS

Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija

vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data;

Jūsų užklausos turinys

įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, paslauga, kita užklausoje pateikiama informacija.

Kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys

pvz. paslaugos kvito duomenys, nuotraukos.

DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais; kai kreipiatės į Kliniką el. paštu, telefonu ar raštu.

Teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

Klinikos teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų užklausas vykdymas, o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Jūsų užklausas, skundus ir su jais susijusius Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar du metus po užklausos išsprendimo (atsakymo Jums pateikimo).

Jeigu dėl užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

Pasibaigus šioje Privatumo politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

 

Tikslas: Interneto svetainės administravimo ir tobulinimo tikslais

DUOMENŲ KATEGORIJOS

Demografiniai duomenys

IP adresas, regionas iš kurio naršoma.

Statistiniai duomenys

Prisijungimo data ir laikas, trukmė, lankyti puslapiai, naršyklės ir įrenginio tipas ir versijos, operacinės sistemos tipas ir versija, laikas, praleistas naršant puslapiuose, ir kt. statistiniai duomenys.

DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

Analitinių slapukų pagalba asmens duomenys renkami, gavus Duomenų subjekto sutikimą. Sutikimą dėl analitinių slapukų naudojimo svetainės lankytojai gali išreikšti aktyviu veiksmu. Lankytojas gali bet kuriuo metu atšaukti Klinikai duotą sutikimą (leidimą) naudoti analitinius slapukus. Tai padaryti gali pakeisdamas savo naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Duomenų subjekto naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes galima rasti adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html

Teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

Administruoti Klinikos svetainę ir užtikrinti tinkamą jos veikimą

Plačiau apie „Google Analytics“ ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad „Google Analytics“ įrankiai nefiksuotų informacijos apie Jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus rasite Mūsų Slapukų politikoje.

PASITELKIAMAS PAPILDOMAS DUOMENŲ TVARKYTOJAS

Interneto svetainės techninę priežiūrą vykdantis Duomenų tvarkytojas

Užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą Klinikos svetainės veikimą ir skelbiamo turinio aktualumą

Google Ireland Limited

Interneto svetainės analizės paslauga Google Analytics naudojama svetainės veiklos analitinei informacijai kaupti.

Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin

 

Tikslas: Klinikos žinomumo skatinimo tikslais. Asmens duomenų tvarkymas „Facebook“ ir (arba) „Instagram“ bei „LinkedIn“ gerbėjų puslapyje

DUOMENŲ KATEGORIJOS

Duomenys socialiniuose tinkluose

Duomenų subjekto „Facebook“, „Instagram“ ar „LinkedIn“ paskyros Facebook ID, Google ID, (toliau – paskyros), kita informacija, kurią Jūs pateiksite Klinikos socialiniuose tinkluose, tokia, kaip duomenų subjekto peržiūrėjimo Klinikos „Facebook“ paskyrą data, „Like“ ir „Follow“ pranešimai, komentarai ar kita komunikacija, ir kiti duomenys priklausomai nuo Klinikos atliktų paskyrų nustatymų, socialinio tinklo valdytojo naudojamų slapukų ir pan.

DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, pvz.: kreipiantis į mus pateikiant asmens duomenis, komentuojant, reaguojant bei dalinantis Klinikos paskyroje patalpintais pranešimais ir pan., ar kai spaudžiate „Like“ ir „Follow“ ar atliekate kitus veiksmus.

Turite teisę nepatirdamas jokių neigiamų pasekmių nesutikti, t. y nestebėti Klinikos socialinių tinklų ir neatlikti aktyvių veiksmų.

Teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)

Klinikos teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., profilio administravimui ir tinkamam veikimui bei Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimui);

DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Visi duomenys, kuriuos Duomenų subjektai pateikia savo laisva valia tam tikro klausimo sprendimui, yra saugomi iki tol, kol bus pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti.

KITA

Klinika yra sukūrusi ir valdo paskyras socialiniuose tinkluose Facebook ir LinkedIn. Visa informacija, kurią pateiksite šiuose tinkluose ar kuri gaunama Jums aplankius Klinikos paskyras, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Socialinio tinklo valdytojas (pvz. Facebook, LinkedIn ir pan.) Jūsų asmens duomenis tvarko remdamasis savo privatumo politika. Tačiau Jums bendraujant su Klinika per socialinį tinklą, apsilankant Klinikos Facebook ar LinkedIn paskyrose ar stebint Klinikos įrašus jame, Klinika gauna informaciją apie Jus.

Socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, Jūsų aktyvumą socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį.

Rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo Facebook (https://www.facebook.com/policy.php.) ir LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.) valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Asmens duomenys ir (ar) bet kokia kita informacija, kurią skelbiate viešos prieigos vietose (pvz. ant Klinikos paskyros sienos ir pan.), yra matoma kitiems asmenims, todėl prieš skelbdami pranešimą patikrinkite ar jame nėra įžeidžiančio, diskriminuojančio ar kitokio teisės aktus ir (ar) kitų asmenų teises pažeidžiančio turinio. Mes pasiliekame teisę pašalinti bet kokią Klinikos paskyroje asmenų patalpintą informaciją, jeigu ji pažeidžia teisės aktus ar kitų asmenų teises.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Be aukščiau paminėtų, ilgesnis, nei nustatyta Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Duomenų subjektu, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Duomenų subjekto padarytus pažeidimus;
 • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Klinika įgyvendina tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo, neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). Tokios priemonės apima technines priemones, kaip tinkamų kompiuterių sistemų, IT infrastruktūros parinkimas ir naudojimas, personalo, duomenų ir failų apsauga, taip pat organizacines priemones, kaip antai prieigų prie šių sistemų, failų, dokumentų, patalpų ir įrenginių ribojimas, darbuotojų sąmoningumo lygio didinimas ir pan. Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie asmenys, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Jūsų duomenis Klinika gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie laikydamiesi Klinikos nurodymų teikia su svetainės kūrimu, tobulinimu ir administravimu susijusias paslaugas ir padeda užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą interneto svetainės veikimą. Tokiais atvejais pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam Klinikos nurodymui įvykdyti ar konkrečioms paslaugoms suteikti. Su visais paslaugų teikėjais Klinika sudarė rašytinius susitarimus, pagal kuriuos Klinikos interneto svetainėje besilankančių asmenų asmens duomenis jie gali tvarkyti tik laikydamiesi Klinikos nurodymų, negalėdami duomenų naudoti kitais tikslais be Klinikos sutikimo.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES RIBŲ

Klinikos interneto svetainėje besilankančių asmenų asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai naudojamas įrankis „Google Analytics“ ir šio įrankio savininkas – JAV įmonė „Google Inc.“, – tokius duomenis tvarko, vadovaudamasi savo paslaugų teikimo sąlygomis ar privatumo politikomis, JAV, ES arba Azijos tarnybinėse stotyse, su kuriomis galite susipažinti čia: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Minėtu atveju, „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti tinkamas priemones, siekdama užtikrinti ES privatumo standartų reikalavimus, nurodytas papildomose „Google Analytics“ įrankio naudojimo  sąlygose.

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite toliau išvardytais būdais.
Elektroniniu paštu: : [email protected]
Skambindami telefonu: +370 (602) 26118
Internetu: www.clinicagatas.lt

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Klinika reguliariai peržiūri savo privatumo politiką ir visus atnaujinimus skelbia šioje svetainėje.
Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.
Paskutinių pakeitimų data – 2024 m. birželio 10 d.

SLAPUKŲ POLITIKA

Kas yra slapukai
Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis KLINIKOS svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia Mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek KLINIKOS teikiamas paslaugas, bei daugiau sužinoti apie Mūsų svetainės naudotojų elgesį, taip pat – Jūsų galimybę naršyti patogiau.
Daugiau informacijos rasite svetainėje allaboutcookies.org.

Kokius slapukus naudojame

Yra įvairių tipų slapukų, tačiau Mūsų svetainėje naudojami:

 • Būtinieji. Šie slapukai būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis. Be šių slapukų svetainė veiktų su trikdžiais, todėl jie aktyvuojami iškart Jums apsilankius interneto svetainėje.
 • Analitiniai slapukai. Šie slapukai leidžia fiksuoti Jūsų apsilankymą svetainėje. Jie naudojami, kad informacija, kuri bus rodoma, atitiktų Jūsų interesus, taip pat svetainės turinį tvarkantiems darbuotojams būtų aišku, kuris turinys aktualus ir paklausus. Šie slapukai aktyvuojami tik tada, kai gaunamas Jūsų sutikimas.
 • Klinika naudoja šiuos slapukus, kad surinktų informaciją apie Jūsų apsilankymą Klinikos svetainėje, peržiūrėtą turinį, nuorodas, kurias sekėte, ir informaciją apie Jūsų naršyklę, įrenginį ir IP adresą. Slapukų pagalba surinktais internetiniais duomenimis taip pat galime dalytis su savo reklamos partneriais. Tai reiškia, kad apsilankius kitoje svetainėje, Jums gali būti rodoma reklama, pagrįsta Jūsų naršymo Mūsų svetainėje įpročiais.

Kaip valdyti slapukus

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.